Syngenta

Syngenta logo
Full size: 512 x 163
Syngenta logo
Full size: 512 x 512
Syngenta logo, transparent, .png

transpatent logo, .png
Full size: 7800 x 2485
Advertisment:

Syngenta logo, white, .png

.png, white
Full size: 7800 x 2485
Syngenta vector logo, .svg
Vector logo, .svg

Advertisment: