Telstra

Telstra logo
Full size: 512 x 191
Telstra logo
Full size: 512 x 512
Telstra logo, wordmark, transparent, .png

transpatent logo, .png
Full size: 4634 x 1727
Advertisment:

Telstra logo, wordmark, white, .png

White background, .png
Full size: 4634 x 1727
Telstra vector logo, .svg
Vector logo, .svg

Advertisment: